EDSA 5103

H 40 x W 15 cm

EDSA 5101

H 40 x W 20 x D 12 cm

EDSA 5011

H 50 x W 21 x D 30 cm

EDSA 5013

H 45 x W 12 x D 22 cm.

EDSA 5003V

H 30X W 18 x D 25 cm

EDSA 5010V

H 30 x W 15 x D 25 cm.

PK 003

H 20 x W 60 cm

EDC 5127_5

H 65 x W 65 cm

EDD 5032

Hoàn thiện màu đồng cổ.